Topo-geodeetiline mõõdistamine
Geodeetilised alusplaanid ehk geoalused ehk topod erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks.

Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd
Katastriüksuste jagamine
Katastriüksuste liitmine
Katastriüksuste piiride muutmine
Erastamine
Hoonestusõiguse seadmine
Ehitise teenendamiseks vajaliku maa määramine
Tagastamine
Munitsipaliseerimine
Riigi omandisse jätmine
Piiride taastamine looduses

Teostusmõõdistamine
Trasside, teede ja muude ehitiste teostusjoonised

Ehitusgeodeesia
Ehitiste ehituseelne mahamärkimine
Hoone telgede märkimine
Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine
Erinevad kontrollmõõdistamised

Erialased konsultatsioonid

Teostame töid Harju ja Rapla maakonna piires.